ข้อมูลส่วนตัว

         – ชื่อ นามสกุล  นางสาวศรุดา  เหล่าพล

         – ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียน

  เทศบาลบ้านแมด สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม

  จังหวัดมหาสารคาม 

          – โทร 0630815197

          – ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 17 หมู่ 22 ตำบลนาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย

           จังหวัดมหาสารคาม 44150

           – เกิดวันที่ 19 เมษายน 2517 อายุ 49 ปี ศาสนา พุทธ สถานภาพ โสด

           – ดำรงตำแหน่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 

           รางวัลดีเด่นที่เคยได้รับ

         – ครูดีที่เป็นแบบอย่าง ประจำปี 2563

         – รางวัล “เพชรประทีป” ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปี 2564