การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learningในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566ณ โรงเรียน