การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning

ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

ณ โรงเรียน

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *