กิจกรรมการเรียนรู้

    แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 1 อาหารดีมีประโยชน์

    แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 2 ความสำคัญของการรับประทานอาหาร

    แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 3 การล้างมือ

    แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 4 การแปรงฟัน /สุขนิสัยในการขับถ่าย

    แผนการจัดกิจกรรมเรื่องที่ 5 ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว

 

ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

          – เด็กนักเรียนรู้จักประโยชน์ของอาหาร สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รัปประทานผักผลไม้ตามฤดูกาลและปราศจากสารพิษ  

          – การใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้อีกทางหนึ่ง

      – เด็กนักเรียนรู้จักวิธีใช้น้ำ-ไฟอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน หลังแปรงฟัน หรือล้างมือก่อน/ รับประทานอาหาร เด็กรู้จักปิดก๊อกน้ำเองโดยครูไม่ต้องคอยเตือนหรือไปปิดน้ำให้